Vrijwaringsverklaring

Algemeen

Deze website dient ter algemene informatievoorziening.
Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Auteursrecht

De inhoud van deze site is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Shape • vorm aan informatie en de voor de publicatie ingeschakelde auteurs. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Shape • vorm aan informatie.

Handelsmerken, service-merken en logo's

De eigendom van Shape • vorm aan informatie handelsmerken, Shape • vorm aan informatie service-merken en Shape • vorm aan informatie logo's ('merken') die op deze site voorkomen, berust bij Shape • vorm aan informatie. Het is gebruikers niet toegestaan merken van Shape • vorm aan informatie te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Shape • vorm aan informatie.

Afwijzen van aansprakelijkheid

Hoewel Shape • vorm aan informatie zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Shape • vorm aan informatie wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site, ongeacht of Shape • vorm aan informatie zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt in 'de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden.

Shape • vorm aan informatie verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Shape • vorm aan informatie geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. 

[image reference is broken]
Bedrijfsinformatie

Bedrijfsgegevens

Referenties

Geolocation

Contact

+31 (0)315 769038

www.take-shape.nl

info at take-shape nl

Presentie

identi.ca/shape

Rss en overige bronnen

Shape • nieuws

SyndicationLinkedInSkype - ShapeIdenti.ca